Trung tâm Giáo dục Quốc tế - trường Đại học Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 2, phòng 210 nhà A, số 2 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tầng 2, phòng 210 nhà A, số 2 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: 0943690588 (Thầy Đức)/ 0902085208 (Thầy Sinh) - Hotline: 0943690588

Fax: 031 3876 893

Email: giaoducquocte.dhhp@gmail.com